شهر هوشمند

دبیرعلمی کنفرانس صنعت ساخت  با اشاره به بررسی فرصت ها و چالش های پروژه های عمرانی در این کنفرانس گفت: ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت از اهداف مهم این کنفرانس علمی است. دکتر سید رسول میر قادری دبیر کمیته علمی کنفرانس…

کنفرانس صنعت ساخت موانع، چالشها و فرصتها را در خصوص پروژه های عمرانی و ساختمانی پیگیری می کند.

دبیرعلمی کنفرانس صنعت ساخت  با اشاره به بررسی فرصت ها و چالش های پروژه های عمرانی در این کنفرانس گفت: ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت از اهداف مهم این کنفرانس علمی است. دکتر سید رسول میر قادری دبیر کمیته علمی کنفرانس…

تشکیل دو کار گروه سازه های سریع الاحداث اسکان موقت و احیای بافت های فرسوده در کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت

به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شورای سیاست گذاری اولین کنفرانس و نمایشگاه ساختمان تشکیل شد، در این شورا که با حضور مسئولینی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت خارجه، سازمان محیط زیست و جمعی از مسئولین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و بخش خصوصی تشکیل…