خدمات کنترل پروژه

زمینه های فعالیت :

  1. مطالعه کلیه فنون فنی  نقشه های اجرائی و برنامه تفصیلی
  2. اجرای طرح به منظور آگاهی از طرح و نحوه عملیات اجرائی آن
  3. طراحی و تجزیه تحلیل شبکه دی تیل و کامل طرح به روش پی دی ام /سی پی ام و نیز طراحی چارت های دبل بی اس و ا بی اس
  4. ارائه گزارش از برنامه ریزی نیروی انسانی تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در سایت طرح به مشاور و کار فرما
  5. استفاده از نرم افزارهای جانبی در کنار نرم افزار کنترل پروژه به منظور ارائه گزارشات کار شناسی و مدیریتی  که مورد نیاز مشاور و کار فرما خواهد بود .
  6. تهیه و تدوین گزارشات کامپیوتری به صورت هفتگی ماهیانه 3ماهه و سالیانه با احتساب موارد ذیل :
  •       مشخصات و اهداف پروژه :عمده ترین فعالیتهای طرح در مقاطع مختلف زمانی مقایسه پیشرفت فیزیکی طرح با روند قرار داد
  •       مقایسه فعالیت های انجام یافته طرح و پیشرفت فیزیکی آنها با بر نامه زمان بندی و پیش بینی وضعیت کارهای باقی مانده
  •       بررسی و پیش بینی مشکلاتی که در آینده ایجاد خواهد شد
  •        اعمال اطلاعات مربوط به تمدید زمان های اجرائی که به وسیله تاخیرات غیر قابل اجتناب ایجاد گردیده اند .