1. خدمات فنی و مهندسی
  2. خدمات اجرا
  3. خدمات مدیریت طرح
  4. خدمات کنترل پروژه