خدمات مدیریت طرح /مهندسی ارزش :

  1. ارائه خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم )طرح های مختلف عمرانی
  2. ارائه خدمات تهیه مدرک ای اس بولت
  3. ارائه خدمات مشاوره ای برنامه ریزی و کنترل پروژه
  4.  ارائه خدمات مشاوره ای طراحی سیستم
  5.  ارائه خدمات مهندسی ارزش در طرح های عمرانی