خدمات اجرا

مدیریت پیمان (طرح و اجرا)

گروه های مختلف تخصصی شرکت و زمینه فعالیت آن ها به تفکیک

الف)گروه معماری :

زمینه های فعالیت :

 1. انجام مطالعات پایه جهت تهیه و اجرای طرح های معماری
 2. تهیه طرح های مقدماتی مرحله اول و دوم و سوم نظارت کلیه پروژه های مرتبط با ساختمانهای آموزشی  تربیتی ورزشی سیاحتی فرهنگی و هنری مذهبی بهداشتی درمانی مسکونی تجاری اداری خدمات شهری ساختمانها و تاسیسات نظامی ساختمان های پست و مخابرات ساختمانهای صنعتی و کا رخانجات
 3. انجام مطالعات و تهیه طرح های مرمت و احیا
 4. تهیه طرح معماری داخلی و دکوراسیون
 5. طراحی محوطه (لندس کاپینگ) باغ سازی منظر سازی و……
 6. واحد های این گروه عبارتند از : واحد مطالعات  واحد طراحی
ب)گروه مهندسی سیویل سازه و تاسیسات :

زمینه های فعالیت :

 1. انجام مطالعه و برنامه ریزی تاسیسات و تجهیزات بناها و فظاهای شهری
 2. نظارت برنامه های عمرانی و اجرایی
 3. متره و بر آورد های انجام پروژه و تهیه اسناد مناقصه
 4. تجارب و تخصصهای حرفه ای :
 5. تحلیل و طراحی سازه های ویژه و صنعتی (پالایشگاهی و پتروشیمی و تصفیه خانه )
 6. تحلیل و طراحی ابنیه ژئو تکنیکی (دیوار حائل پایداری شیروانی پی های سطحی و عمیق ارزیابی مخاطرات
 7. پروژه های سیویل (راه زه کشی دفع آب های سطحی )