کنفرانس صنعت ساخت موانع، چالشها و فرصتها را در خصوص پروژه های عمرانی و ساختمانی پیگیری می کند.

دبیرعلمی کنفرانس صنعت ساخت  با اشاره به بررسی فرصت ها و چالش های پروژه های عمرانی در این کنفرانس گفت: ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت از اهداف مهم این کنفرانس علمی است. دکتر سید رسول میر قادری دبیر کمیته علمی کنفرانس…